Wettelijke vermeldingen

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de naleving van de hierna beschreven voorwaarden. Door naar deze website te surfen, verklaart u kennis te hebben genomen van deze algemene gebruiksvoorwaarden en deze zonder enig voorbehoud te hebben aanvaard.

Intellectuele eigendomsrechten

Ontwerp van de website door Laboratoires Pharmaceutiques Trenker nv.
Integratie en ontwikkeling van de website door het bureau Mediakod.

Alle inhoud en alle visuele en schriftelijke elementen die deze omvat, zijn auteursrechtelijk beschermd in toepassing van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. De uitgever behoudt zich het recht voor om elke daad van namaak te vervolgen, ook via strafrechtelijke weg.

Tenzij anders bepaald, geldt de hele inhoud van de website als © Alline Procap – 2017.

Elke reproductie, zelfs gedeeltelijk, in om het even welke vorm is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van Laboratoires Pharmaceutiques Trenker nv, Avenue Thomas Edison 32, 1402 Thines, België.

Gelieve ons contactformulier te gebruiken om een verzoek om reproductietoelating in te dienen.

Aansprakelijkheid voor de inhoud

We besteden de grootste zorg aan de creatie van onze website. We garanderen echter niet de correctheid van de informatie die erop wordt aangeboden. De gebruiker is er zich van bewust dat de door Alline Procap aangeboden informatie, met name over de producten, gewijzigd kan worden zonder voorafgaande kennisgeving. Laboratoires Pharmaceutiques Trenker nv wijst elke aansprakelijkheid in verband met de inhoud van de website en het gebruik ervan van de hand. Mochten er links naar andere websites worden opgenomen, kan Laboratoires Pharmaceutiques Trenker nv in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites.

Toepasselijk recht

Elk geschil in verband met de huidige voorwaarden of de website van Alline Procap zal beslecht worden in overeenstemming met de Belgische wetgeving en de voorschriften van Copyright International.

Persoonlijke levenssfeer

Laboratoires Pharmaceutiques Trenker nv respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar gebruikers en klanten en leeft strikt de Belgische wet van 8 december 1992 zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer na.

Laboratoires Pharmaceutiques Trenker nv verbindt er zich toe om de informatie die ze krijgt van een klant of gebruiker van de site, niet te verspreiden. Dergelijke informatie geldt als vertrouwelijk en zal alleen voor transactiedoeleinden worden gebruikt. Bijgevolg beschikt de klant wettelijk gezien over een recht op toegang, rechtzetting en verzet met betrekking tot de persoonsgegevens die hem aanbelangen.

De door de klant verstrekte gegevens zullen niet aan derden worden doorgespeeld. De klant zal geen promotionele berichten van potentiële handelspartners van Laboratoires Pharmaceutiques Trenker nv ontvangen.

Verantwoordelijke voor de verwerking

Als u een vraag over het product heeft, stuur een email naar info@allineprocap.com. Elk verzoek of elke vraag in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op deze website kan haar worden gesteld via e-mail op het adres GDPR@trenker.be.

Informatie in verband met de navigatie

Wanneer u naar onze website surft, worden de volgende gegevens (niet-exhaustieve lijst) automatisch verzameld:

  • het IP-adres dat u op het moment van uw verbinding is toegekend;
  • de datum en het tijdstip van uw bezoek aan de site;
  • de geraadpleegde pagina’s;
  • het gebruikte type van browser;
  • het op het gebruikte apparaat geïnstalleerde platform en/of besturingssysteem;

Deze informatie wordt uitsluitend bewaard om het aantal bezoekers van onze website te tellen, algemene statistische gegevens te verzamelen en verbeteringen aan de presentatie van onze artikelen aan te brengen.