Wedstrijdreglement Alline Procap - Roze maand

ARTIKEL 1

De Farmaceutische Laboratoria Trenker, met maatschappelijke zetel in de Avenue Thomas Edison 32, 1402 Thines, organiseren van 26 oktober tot 6 november 2020 een wedstrijd op de website van Alline Procap (www.allineprocap.com) onder de titel ‘Alline Procap – Roze maand’.

De prijzen die in het kader van deze wedstrijd worden uitgereikt zijn 1 bongo-bon ‘Super wellness voor twee personen’ ter waarde van 124,90 euro en een doos Alline Procap (180 capsules) ter waarde van 99 euro. 

De prijzen kunnen in geen geval omgeruild worden. Deelnemen aan de wedstrijd is volledig gratis en houdt geen enkele aankoopverplichting in. Elke deelname impliceert de volledige aanvaarding van dit reglement, inclusief eventuele latere wijzigingen die, bijvoorbeeld als gevolg van overmacht, noodzakelijk zouden zijn. In de mate van het mogelijke worden de deelnemers van dergelijke wijzigingen op de hoogte gebracht.

ARTIKEL 2

Deze wedstrijd richt zich tot al wie meerderjarig is en er wenst aan deel te nemen. De deelname van minderjarigen wordt niet in aanmerking genomen.

Om deel te nemen aan de wedstrijd, volstaat het om in te schrijven, het formulier op de website van Alline Procap https://www.allineprocap.com/nl/wedstrijd2020/ in te vullen en de verschillende vragen te beantwoorden. 

Vervolgens klikt u op het icoontje ‘versturen’ om ons uw formulier te bezorgen. Dit is de enige geldige manier om deel te nemen aan de wedstrijd en in aanmerking te komen voor de prijzen.  Antwoorden die via de post of op eender welke andere manier verstuurd worden, worden niet in aanmerking genomen, zelfs niet als ze correct zijn.

Per persoon wordt slechts één formulier aanvaard voor deelname aan de wedstrijd. De deelnemers moeten op elk moment in staat zijn om hun identiteit en hun leeftijd aan te tonen, zodat de organisator deze kan controleren en eventuele misbruiken kan bestraffen.

Alleen leesbare antwoorden, die correct en volledig ingevuld zijn en die vóór het einde van de wedstrijd ontvangen worden, komen in aanmerking.

De winnaar wordt op de volgende manier aangewezen en dient aan twee voorwaarden te voldoen: 

  • Ten eerste moet hij het juiste antwoord geven op de vraag: “Tot wanneer is de beperkte oplage van Alline Procap in het roze verkrijgbaar?” 
  • Ten tweede moet hij de schiftingsvraag “Hoeveel mensen zullen aan deze wedstrijd deelnemen?” beantwoorden en moet zijn antwoord het dichtst in de buurt zitten van het juiste antwoord. 

Bij een ex aequo is de ontvangstdatum van het formulier doorslaggevend. De persoon die het formulier als eerste verstuurde, wint de prijs.

Zodra de winnaar aangewezen is, verbindt de organisator zich ertoe om de databank te wissen met de gegevens van de deelnemers die het vakje “Ik wens op de hoogte te worden gehouden van de volgende wedstrijden en promotieacties” niet aangevinkt hebben. De organisator verbindt zich ertoe om de databank met de gegevens van de deelnemers die dit vakje wel aanvinkten, gedurende maximaal 3 jaar bij te houden.

ARTIKEL 3

De winnaar van de wedstrijd wordt vanaf 7 november 2020 via e-mail op de hoogte gebracht en geïnformeerd over de modaliteiten om de prijzen in ontvangst te nemen. De bongo-bon ‘Super wellness voor twee personen’ en de doos Alline Procap (180 capsules) worden met de post naar het adres van de winnaar verstuurd. 

ARTIKEL 4

Voor zover de aanwijzing van de winnaar op basis van een geïnformatiseerd proces gebeurt, zijn de deelnemers zich ervan bewust en aanvaarden zij dat de organisator niet aansprakelijk kan gesteld worden voor een storing van de netwerken, verliezen, vertragingen of technische tekortkomingen veroorzaakt door het internet of de technische dienstverleners die bij het doorsturen van de formulieren en het hosten van de website betrokken zijn.

Indien de wedstrijd geheel of gedeeltelijk uitgesteld, geannuleerd of onderbroken moet worden om redenen buiten de wil van de organisator om, treft deze laatste geen enkele aansprakelijkheid van welke aard dan ook.

ARTIKEL 5

De met dit document verzamelde informatie zal gebruikt worden om u de geschenken toe te sturen. De gegevens die tijdens de volledige duur van de wedstrijd verzameld worden, zullen steeds met inachtneming van het privacybeleid van de Farmaceutische Laboratoria Trenker gebruikt worden. U kunt dit raadplegen op: https://www.trenker.be/nl/beleid-voor-de-bescherming-van-persoonsgegevens.aspx

Conform ons privacybeleid en de wet van 8 december 1992 hebben alle deelnemers recht op raadpleging, rechtzetting en schrapping van hun persoonsgegevens.

Hiervoor volstaat het om ons een e-mailbericht te sturen op het volgende adres: gdpr@trenker.be met vermelding van uw precieze vraag.

ARTIKEL 6

Deze wedstrijd zal op Facebook gedeeld worden. Deze wedstrijd is niet verbonden met Facebook en wordt niet beheerd of gesponsord door Facebook.  Zij wordt door de Farmaceutische Laboratoria Trenker georganiseerd. 

 Nijvel, 14/10/2020