Wedstrijdreglement Alline procap x Bongo

 • Organisator van de wedstrijd

De wedstrijd (hierna: ‘Alline procap x Bongo‘) wordt georganiseerd door de firma Trenker (hierna: ‘de Organisator’), met maatschappelijke zetel te Avenue Thomas Edison 32 – 1402 Thines (Nijvel) – België; KBO-nummer BE0423.960.076

 • Deelname aan de wedstrijd

2.1.

De deelname aan de wedstrijd is gratis.

2.2.

De wedstrijd is uitsluitend voorbehouden aan:

 • elke natuurlijke persoon die ouder is dan 18 jaar en in België gedomicilieerd is, en die voldoet aan de deelnamevoorwaarden zoals uiteengezet in artikel 4 van dit reglement;
 • elke rechtspersoon met maatschappelijke zetel in België die voldoet aan de deelnamevoorwaarden zoals uiteengezet in artikel 4 van dit reglement.

2.3.

Deelname aan de wedstrijd is verboden:

 • voor de personeelsleden van de Organisator;
 • voor personen (natuurlijke of rechtspersonen) die een directe of indirecte juridische band hebben met de Organisator of met een andere aan de Organisator verbonden onderneming;
 • voor personen die een rechtstreekse ‘familiale’ band hebben met bovengenoemde personen (ouders, kinderen, grootouders, enz.).

2.4.

Per natuurlijke of rechtspersoon is slechts één deelname toegestaan. Iedere deelnemer die, op welke wijze dan ook (e-mails, identiteiten, etc.), meer dan één keer probeert deel te nemen aan de wedstrijd zal worden gediskwalificeerd.

 • Duur van de wedstrijd

De wedstrijd loopt van 15 juni 2022 tot en met 30 juni 2022.

Aan de wedstrijd dient dus uiterlijk op 30 juni 2022 om 23.59 te zijn deelgenomen.

 • Voorwaarden voor deelname aan de wedstrijd

Om aan de wedstrijd te kunnen deelnemen, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • Bepaling van de winnaar(s) van de wedstrijd

5.1

De winnaar zal:

 • Hebben voldaan aan alle deelnamevoorwaarden zoals uiteengezet in artikel 4 van dit reglement.

5.2

De winnaar wordt bepaald onder toezicht van: Sarah Defosset en Justine Bounif.

5.3

De winnaar wordt bepaald op 1 juli 2022.

De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gebracht via een privébericht op Instagram, in overeenstemming met de contactgegevens die hij of zij heeft verstrekt bij het inschrijven.

De winnaar zal uiterlijk op 1 juli worden geïnformeerd.

De winnaar moet de prijs uiterlijk op 7 juli 2022 via een privébericht op Instagram opvragen. Na deze termijn verliest de winnaar het recht op de prijs. De prijs zal opnieuw worden toegekend aan de deelnemer die, op basis van de volgorde van winnaars voorzien in artikel 5.1, na de winnaar komt die zijn recht op de prijs heeft verloren.

Om aan zijn wettelijke verplichtingen te voldoen, moet de Organisator de naam, voornaam en het adres van de winnaar ontvangen voordat een prijs kan worden toegekend. Indien dat niet het geval is, kan de prijs niet worden toegekend en behoudt de organisator zich het recht voor een andere winnaar aan te wijzen.

De Organisator verbindt zich ertoe de prijs uiterlijk op 30 juli 2022 aan de winnaar te overhandigen.

5.4.

Er zal geen correspondentie of communicatie plaatsvinden om de verliezers te informeren dat zij de wedstrijd niet hebben gewonnen.

 • Wedstrijdprijzen

6.1

I