Wedstrijdreglement Alline procap x Bongo

 • Organisator van de wedstrijd

De wedstrijd (hierna: ‘Alline procap x Bongo‘) wordt georganiseerd door de firma Trenker (hierna: ‘de Organisator’), met maatschappelijke zetel te Avenue Thomas Edison 32 – 1402 Thines (Nijvel) – België; KBO-nummer BE0423.960.076

 • Deelname aan de wedstrijd

2.1.

De deelname aan de wedstrijd is gratis.

2.2.

De wedstrijd is uitsluitend voorbehouden aan:

 • elke natuurlijke persoon die ouder is dan 18 jaar en in België gedomicilieerd is, en die voldoet aan de deelnamevoorwaarden zoals uiteengezet in artikel 4 van dit reglement;
 • elke rechtspersoon met maatschappelijke zetel in België die voldoet aan de deelnamevoorwaarden zoals uiteengezet in artikel 4 van dit reglement.

2.3.

Deelname aan de wedstrijd is verboden:

 • voor de personeelsleden van de Organisator;
 • voor personen (natuurlijke of rechtspersonen) die een directe of indirecte juridische band hebben met de Organisator of met een andere aan de Organisator verbonden onderneming;
 • voor personen die een rechtstreekse ‘familiale’ band hebben met bovengenoemde personen (ouders, kinderen, grootouders, enz.).

2.4.

Per natuurlijke of rechtspersoon is slechts één deelname toegestaan. Iedere deelnemer die, op welke wijze dan ook (e-mails, identiteiten, etc.), meer dan één keer probeert deel te nemen aan de wedstrijd zal worden gediskwalificeerd.

 • Duur van de wedstrijd

De wedstrijd loopt van 15 juni 2022 tot en met 30 juni 2022.

Aan de wedstrijd dient dus uiterlijk op 30 juni 2022 om 23.59 te zijn deelgenomen.

 • Voorwaarden voor deelname aan de wedstrijd

Om aan de wedstrijd te kunnen deelnemen, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • Bepaling van de winnaar(s) van de wedstrijd

5.1

De winnaar zal:

 • Hebben voldaan aan alle deelnamevoorwaarden zoals uiteengezet in artikel 4 van dit reglement.

5.2

De winnaar wordt bepaald onder toezicht van: Sarah Defosset en Justine Bounif.

5.3

De winnaar wordt bepaald op 1 juli 2022.

De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gebracht via een privébericht op Instagram, in overeenstemming met de contactgegevens die hij of zij heeft verstrekt bij het inschrijven.

De winnaar zal uiterlijk op 1 juli worden geïnformeerd.

De winnaar moet de prijs uiterlijk op 7 juli 2022 via een privébericht op Instagram opvragen. Na deze termijn verliest de winnaar het recht op de prijs. De prijs zal opnieuw worden toegekend aan de deelnemer die, op basis van de volgorde van winnaars voorzien in artikel 5.1, na de winnaar komt die zijn recht op de prijs heeft verloren.

Om aan zijn wettelijke verplichtingen te voldoen, moet de Organisator de naam, voornaam en het adres van de winnaar ontvangen voordat een prijs kan worden toegekend. Indien dat niet het geval is, kan de prijs niet worden toegekend en behoudt de organisator zich het recht voor een andere winnaar aan te wijzen.

De Organisator verbindt zich ertoe de prijs uiterlijk op 30 juli 2022 aan de winnaar te overhandigen.

5.4.

Er zal geen correspondentie of communicatie plaatsvinden om de verliezers te informeren dat zij de wedstrijd niet hebben gewonnen.

 • Wedstrijdprijzen

6.1

In het kader van de wedstrijd worden de volgende prijzen toegekend:

 • Een doos Alline procap voedingssupplement, 180 capsules ter waarde van 99,99 euro
 • Een Bongo ‘Verwennerij voor haar’ ter waarde van 39,90 euro

De hierboven vermelde prijzen worden toegekend in de volgorde van de winnaars zoals bepaald in artikel 5 van dit reglement.

6.2

Elke deelnemer kan slechts één prijs winnen. Beperkt tot één winnaar per gezin.

 • Aansprakelijkheid

De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld indien, in geval van overmacht of enige andere uitzonderlijke gebeurtenis waarover hij geen controle heeft, de wedstrijd of de bepalingen en voorwaarden van de wedstrijd geheel of gedeeltelijk worden stopgezet, uitgesteld of gewijzigd.

 • Informatie

8.1

Dit reglement kan worden aangevraagd bij justine.bounif@trenker.be.

8.2

Vragen over de wedstrijd ‘Alline procap x Bongo’ kunnen aan de Organisator worden gericht via een privébericht op de Instagram-pagina van Alline procap: @alline_procap

De Organisator is vrij om te beslissen of hij al dan niet op het verzoek om informatie ingaat. Indien de Organisator niet reageert op een verzoek om informatie kunnen daar geen rechten aan worden ontleend en kan hij hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

 • Beheer van persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het verloop van de wedstrijd wordt uitgevoerd door de Organisator, in overeenstemming met de AVG en de Belgische wetgeving ter zake.

De Organisator gebruikt de in het kader van de wedstrijd verzamelde persoonsgegevens (e-mail, naam, voornaam, telefoonnummer, postadres) uitsluitend voor het goede verloop van de wedstrijd (contact met de winnaars, toekenning van de prijzen). De gegevens over de kandidaten worden uitsluitend verzameld met het oog op het houden van de wedstrijd. Alleen de manager en het personeel dat onder zijn/haar gezag staat, hebben toegang tot deze informatie. De gegevens van de deelnemers (met uitzondering van de winnaars) worden binnen een maand na de prijsuitreiking aan de winnaar vernietigd. Voor de winnaars zal de Organisator de persoonsgegevens uiterlijk 7 jaar na de toekenning van de prijs verwijderen, om te voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen.

Door deel te nemen aan de wedstrijd stemt de deelnemer uitdrukkelijk in met de verwerking van zijn persoonsgegevens voor de in dit artikel beschreven doeleinden.

 • Aanvaarding van het wedstrijdreglement

Deelname aan de wedstrijd impliceert de volledige aanvaarding van dit reglement.

 • Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De wedstrijd is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil in verband met de wedstrijd zal uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbanken van het arrondissement Nijvel, die als enige bevoegd zijn om er kennis van te nemen.

De voertaal zal Frans en Nederlands zijn.

 • Varia

De ongeldigheid van een van de artikelen van dit reglement doet geen afbreuk aan de geldigheid van de andere artikelen van het reglement, die onverminderd van kracht blijven.