Wedstrijdreglement - Hair Pack

 • Article 1 : Organisator van de wedstrijd

De wedstrijd (hierna: ‘Hair pack’) wordt georganiseerd door de firma Trenker (hierna: ‘de Organisator’), met maatschappelijke zetel te Avenue Thomas Edison 32 – 1402 Thines (Nijvel) – België; KBO-nummer BE0423.960.076

 • Article 2 : Deelname aan de wedstrijd

2.1.

De deelname aan de wedstrijd is gratis.

2.2.

De wedstrijd is uitsluitend voorbehouden aan:

 • elke natuurlijke persoon die ouder is dan 18 jaar en in België gedomicilieerd is, en die voldoet aan de deelnamevoorwaarden zoals uiteengezet in artikel 4 van dit reglement;
 • elke rechtspersoon met maatschappelijke zetel in België die voldoet aan de deelnamevoorwaarden zoals uiteengezet in artikel 4 van dit reglement.

2.3.

Deelname aan de wedstrijd is verboden:

 • voor de personeelsleden van de Organisator;
 • voor personen (natuurlijke of rechtspersonen) die een directe of indirecte juridische band hebben met de Organisator of met een andere aan de Organisator verbonden onderneming;
 • voor personen die een rechtstreekse ‘familiale’ band hebben met bovengenoemde personen (ouders, kinderen, grootouders, enz.).

2.4.

Per natuurlijke of rechtspersoon is slechts één deelname toegestaan. Iedere deelnemer die, op welke wijze dan ook (e-mails, identiteiten, etc.), meer dan één keer probeert deel te nemen aan de wedstrijd zal worden gediskwalificeerd.

 • Article 3 : Duur van de wedstrijd

De wedstrijd loopt van 1 juli 2022 tot en met 31 juli 2022.

Aan de wedstrijd dient dus uiterlijk op 31 juli 2022 om 23.59 u. te zijn deelgenomen.

 • Article 4 : Voorwaarden voor deelname aan de wedstrijd

Om aan de wedstrijd te kunnen deelnemen, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Like de Facebookpagina Alline Procap;
 • Like de Facebookpost;
 • U moet 3 vrienden vermelden in de comments.
 • Geef de juiste contactgegevens (e-mail, achternaam, voornaam, telefoonnummer) door. In het geval van rechtspersonen: btw-nummer, naam …
 • Article 5 : Bepaling van de winnaar(s) van de wedstrijd

5.1

De winnaar(s)

 • moet(en) voldaan hebben aan alle deelnamevoorwaarden zoals uiteengezet in artikel 4 van dit reglement.

5.2

De winnaars worden bepaald onder toezicht van: Sarah Defosset en Justine Bounif.

5.3

De 5 winnaars zullen op 1 augustus 2022 worden bepaald.

De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht via een privébericht op Facebook, aan de hand van de contactgegevens die ze hebben verstrekt bij het inschrijven.

De winnaar zal uiterlijk op 1 augustus worden geïnformeerd.

De winnaars moeten hun prijs ten laatste op 10 augustus 2022 via een privébericht op Facebook opvragen. Na deze termijn verliezen de winnaars het recht op hun prijs. De prijs zal opnieuw worden toegekend aan de deelnemer die, op basis van de volgorde van winnaars voorzien in artikel 5.1, na de winnaar komt die zijn recht op de prijs heeft verloren.

Om aan zijn wettelijke verplichtingen te voldoen, moet de Organisator de naam, voornaam en het adres van de winnaars ontvangen voordat een prijs kan worden toegekend. Indien dat niet het geval is, kan de prijs niet worden toegekend en behoudt de organisator zich het recht voor een andere winnaar aan te wijzen.

De Organisator verbindt zich ertoe de prijzen uiterlijk op 31 augustus 2022 aan de winnaars te overhandigen.

5.4.

Er zal geen correspondentie of communicatie plaatsvinden om de verliezers te informeren dat zij de wedstrijd niet hebben gewonnen.

 

 • Article 6 : Wedstrijdprijzen

6.1

In het kader van de wedstrijd worden de volgende prijzen toegekend: 5 geschenkdozen met daarin: 1 doos Alline Procap-voedingssupplement, 180 capsules ter waarde van 99,99 euro, 1 roze haarband met Alline Procap-logo, 1 Alline Procap-balpen, 1 Alline Procap-spiegel en 1 haarborstel met Alline Procap-logo

De hierboven vermelde prijzen worden toegekend in de volgorde van de winnaars zoals bepaald in artikel 5 van dit reglement.

6.2

Elke deelnemer kan slechts één prijs winnen. Beperkt tot één winnaar per gezin.

 • Article 7 : Aansprakelijkheid

De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld indien, in geval van overmacht of enige andere uitzonderlijke gebeurtenis waarover hij geen controle heeft, de wedstrijd of de bepalingen en voorwaarden van de wedstrijd geheel of gedeeltelijk worden stopgezet, uitgesteld of gewijzigd.

 • Article 8 : Informatie

8.1 

Dit reglement kan worden aangevraagd bij justine.bounif@trenker.be.

8.2

Alle vragen over de wedstrijd ‘Hair Pack’ kunnen aan de Organisator worden gericht via een privébericht op de Alline Procap-Facebookpagina.

De Organisator is vrij om te beslissen of hij al dan niet op het verzoek om informatie ingaat. Indien de Organisator niet reageert op een verzoek om informatie kunnen daar geen rechten aan worden ontleend en kan hij hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

 • Article 9 : Beheer van persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het verloop van de wedstrijd wordt uitgevoerd door de Organisator, in overeenstemming met de AVG en de Belgische wetgeving ter zake.

De Organisator gebruikt de in het kader van de wedstrijd verzamelde persoonsgegevens (e-mail, naam, voornaam, telefoonnummer, postadres) uitsluitend voor het goede verloop van de wedstrijd (contact met de winnaars, toekenning van de prijzen). De gegevens over de kandidaten worden uitsluitend verzameld met het oog op het houden van de wedstrijd. Alleen de manager en het personeel dat onder zijn/haar gezag staat, hebben toegang tot deze informatie. De gegevens van de deelnemers (met uitzondering van de winnaars) worden binnen een maand na de prijsuitreiking aan de winnaar vernietigd. Voor de winnaars zal de Organisator de persoonsgegevens uiterlijk 7 jaar na de toekenning van de prijs verwijderen, om te voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen.

Door deel te nemen aan de wedstrijd stemt de deelnemer uitdrukkelijk in met de verwerking van zijn persoonsgegevens voor de in dit artikel beschreven doeleinden.

 • Article 10 : Aanvaarding van het wedstrijdreglement

Deelname aan de wedstrijd impliceert de volledige aanvaarding van dit reglement.

 • Article 11 : Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De wedstrijd is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil in verband met de wedstrijd zal uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbanken van het arrondissement Nijvel, die als enige bevoegd zijn om er kennis van te nemen .

De voertaal zal Frans en Nederlands zijn.

 • Article 12 : Varia

De ongeldigheid van een van de artikelen van dit reglement doet geen afbreuk aan de geldigheid van de andere artikelen van het reglement, die onverminderd van kracht blijven.